Tatemono Sp. z o.o.
Ul. Generała Zajączka 30/2
01-510 Warszawa

Justyna + 48 501 781 770
Ania +48 503 046 624
email: PRACOWNIA@TATEMONO.PL

NIP: 525 248 79 26
Regon: 142581314
KRS: 0000363870

Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Konto:
Pekao S.A. O/W_wa
06 1240 6250 1111 0010 3559 7987